Privacy Voorwaarden

Privacyverklaring betreffende persoonsgegevens Ondergetekende,

verklaart – door ondertekening – als volgt:

  1. bekend te zijn dat op persoonsgegevens – te verstaan als elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon – de privacywetgeving van toepassing is, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”), de Uitvoeringswet AVG (“UAVG”), alsmede het Privacy reglement Strukton Civiel (hierna: “Privacy Bepalingen”);
  2. de persoonsgegevens in overeenstemming met de Privacy Bepalingen en op behoorlijke en zorgvuldige wijze te verwerken en slechts voor welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doeleinden, noodzakelijk voor de bedrijfsvoering van Strukton Civiel, te verzamelen;
  3. de persoonsgegevens niet langer te bewaren in een vorm, die het mogelijk maakt de betrokkene te identificeren, dan noodzakelijk is voor de verwerking van de doeleinden, waarvoor zij worden verzameld of vervolgens worden verwerkt, tenzij een wettelijke uitzondering een langere bewaartermijn verplicht stelt;
  4. de persoonsgegevens slechts te verwerken voor zover zij, gelet op doeleinden waarvoor zij verzameld worden of vervolgens worden verwerkt, toereikend, ter zake dienend en niet bovenmatig zijn; de persoonsgegevens nimmer te verwerken op een wijze, die onverenigbaar is met de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen;
  5. de persoonsgegevens op juistheid en nauwkeurigheid te verifiëren alvorens deze te verwerken; de persoonsgegevens te behandelen als vertrouwelijke informatie en deze tegenover derden geheim te houden, tenzij de verstrekking hiervan aan derden, zoals genoemd in artikel 28 AVG, noodzakelijk is voor het deugdelijk kunnen uitoefenen van de bedrijfsvoering van Strukton Civiel en met deze derden een adequate verwerkersovereenkomst is gesloten;
  6. op de hoogte te zijn dat het Autoriteit Persoonsgegevens (“AP”) te ‘s-Gravenhage, toeziet op de naleving en de handhaving van de verwerking van persoonsgegevens in het kader van de AVG;
  7. dat (opzettelijke) handelingen in strijd met de AVG bestuurs-, straf-, en civielrechtelijke gevolgen kunnen hebben voor Strukton Civiel en/of haar groepsmaatschappij(-en), en zich bewust te zijn dat het handelen in strijd met deze verklaring gevolgen, waaronder die van arbeidsrechtelijke en civiele aard, kan hebben voor ondergetekende zelf.
  8. dat de voorwaarden uit het privacy reglement van Strukton Civiel onlosmakelijk zijn verbonden aan deze privacy verklaring en dit reglement, tezamen met de privacy wet- en regelgeving, onlosmakelijk onderdeel uitmaken van onderhavige privacy verklaring. Het privacy reglement is door Strukton Civiel aan ondergetekende ter hanad gesteld en deze heeft hiervan kennis genomen.
  9. van het bovenstaande zorgvuldig kennis genomen te hebben en wetenschap te hebben van de inhoud ervan